ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Abonnement: de overeenkomst tussen ‘Banen in de ICT.nl’ en Gebruiker, op grond waarvan Gebruiker gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld de Diensten kan afnemen;
 2. Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Gebruiker aan ‘Banen in de ICT.nl’ verschuldigd is;
 3. Account: de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Diensten;
 4. ‘Banen in de ICT.nl’: een handelsnaam van Socialtalent, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63210355;
 5. Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Profielen en de Vacatures;
 6. Database: de door ‘Banen in de ICT.nl’ aangelegde database(s) met daarin Profielen en Vacatures;
 7. Diensten: de Diensten die ‘Banen in de ICT.nl’ aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker via de Account, onder de bepalingen van deze voorwaarden,
  • in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegang en inzage in de Database met Profielen kan krijgen; of
  • in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, een Profiel en eventuele andere Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de Database met Vacatures kan krijgen;
  • in het geval de Gebruiker Intermediair is, (een) Vacature(s) en eventueel andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen.
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat ‘Banen in de ICT.nl’ of Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Gebruiker: de Werkzoekende of de Werkgever of de Intermediair, die gebruik maakt van de Diensten;
 10. Inloggegevens: de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar Account en om gebruik te kunnen maken van de Diensten;
 11. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten;
 12. Intermediair: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als intermediair gebruik maakt van de Diensten;
 13. Losse Vacatureplaatsing: de overeenkomst tussen ‘Banen in de ICT.nl’ en Werkgever, op grond waarvan de Werkgever tegen de overeengekomen vergoeding het overeengekomen aantal Vacatures kan plaatsen;
 14. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en ‘Banen in de ICT.nl’, zoals omschreven in Artikel 3 van deze Voorwaarden;
 15. Partij: een partij (de Gebruiker en/of ‘Banen in de ICT.nl’) bij deze Voorwaarden;
 16. Privacy Statement: het privacy statement van ‘Banen in de ICT.nl’, beschikbaar op https://www.banenindeict.nl;
 17. Profiel: een door een Werkzoekende geplaatst bericht waarin zijn of haar cv, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype, regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld;
 18. Vacature: een door een Werkgever geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;
 19. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ‘Banen in de ICT.nl’;
 20. Website: de website van ‘Banen in de ICT.nl’ op https://www.banenindeict.nl en alle onderliggende pagina’s;
 21. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Diensten;
 22. Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Diensten.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle overeenkomsten met ‘Banen in de ICT.nl’ en de centrale vacaturesite die ‘Banen in de ICT.nl’ op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien gewenst kan op verzoek deze Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen op de Website. De Voorwaarden zullen bovendien op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als volgens de wet mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden/overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 4. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. ‘Banen in de ICT.nl’ behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website en/of e-mail. Als Gebruiker de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze ‘Banen in de ICT.nl’ daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van dertig (30) dagen. Gebruiker dient deelname aan ‘Banen in de ICT.nl’ en gebruik van de website dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie.
 6. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden.
 7. In het geval de Voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 8. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‘Banen in de ICT.nl’ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens ‘Banen in de ICT.nl’ ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt op verschillende wijzen tot stand:
  • in het geval de Gebruiker Werkzoekende is: door zich op de Website als gebruiker te registreren/door het aanmaken van een Account;
  • in het geval de Gebruiker Werkgever is: door het aanmaken van een Account en door het aangaan van een Abonnement of Losse Vacatureplaatsing bij ‘Banen in de ICT.nl’ en (daarbij) de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren;
  • in het geval de Gebruiker Intermediair is: na acceptatie en het aanmaken van een Account door ‘Banen in de ICT.nl’.
 2. ‘Banen in de ICT.nl’ kan Gebruikers weigeren. Op dat moment vervalt de inschrijving en de akkoordverklaring met deze Voorwaarden en is er geen overeenkomst tot stand gekomen met ‘Banen in de ICT.nl’.

ARTIKEL 4 TOEGANG EN GEBRUIK

 1. Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon kan deelnemen aan ‘Banen in de ICT.nl’ door zich als Gebruiker, te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een Gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Ten aanzien van Werkgevers geldt dat zij een organisaties moeten zijn die onderdeel uitmaakt van of gelieerd is aan de overheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ten aanzien van de Intermediairs geldt dat zij enkel na toestemming en het aanmaken van een Account door ‘Banen in de ICT.nl’ gebruik kunnen maken van ‘Banen in de ICT.nl’.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet de Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens ‘Banen in de ICT.nl’ voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Diensten wordt gemaakt. ‘Banen in de ICT.nl’ mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker ‘Banen in de ICT.nl’ daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 4. ‘Banen in de ICT.nl’ behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten.
 5. De Gebruiker staat er jegens ‘Banen in de ICT.nl’ voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart ‘Banen in de ICT.nl’ voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Diensten door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Profielen, Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
 7. De Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met ‘Banen in de ICT.nl’ die de normale werking van ‘Banen in de ICT.nl’ kan verstoren, noch gegevens naar ‘Banen in de ICT.nl’ verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van ‘Banen in de ICT.nl’ onevenredig zwaar kunnen belasten.
 8. De Gebruiker staat ervoor in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevatten, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.
 9. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Diensten verricht.
 10. ‘Banen in de ICT.nl’ is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Diensten door de Gebruiker of door derden.
 11. De Gebruiker erkent dat ‘Banen in de ICT.nl’ te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken niet meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van ‘Banen in de ICT.nl’ of een derde in verband met ‘Banen in de ICT.nl’ dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van ‘Banen in de ICT.nl’ op volledige schadevergoeding.
 12. De Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door ‘Banen in de ICT.nl’ voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting ‘Banen in de ICT.nl’ dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.

ARTIKEL 5 FUNCTIONALITEIT

 1. De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Diensten alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). ‘Banen in de ICT.nl’ sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Diensten, tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden.
 2. ‘Banen in de ICT.nl’ is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker:
 3. de Website en/of Dienstenen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Diensten;
 4. procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Diensten aan te brengen;
 5. de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.
 6. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Diensten niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

 1. Door het plaatsen van Vacatures, Profielen en/of andere Content geeft de Gebruiker ‘Banen in de ICT.nl’ toestemming deze Vacatures, Profielen en/of andere Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
 2. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures, Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Diensten gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. ‘Banen in de ICT.nl’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:
  • reclameboodschappen bevat;
  • verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;
  • op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van ‘Banen in de ICT.nl’ te omzeilen;
  • bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij ‘Banen in de ICT.nl’ betrokken is;
  • gebruik maakt van andere dan de door ‘Banen in de ICT.nl’ goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  • gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Diensten om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
  • gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van ‘Banen in de ICT.nl’;
  • in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
  • inbreuk maakt op de rechten van ‘Banen in de ICT.nl’ en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • op enigerlei wijze racistisch of anderszins onrechtmatig is; of
  • de belangen en goede naam van ‘Banen in de ICT.nl’ kan schaden.
 4. De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures en/of de Profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan ‘Banen in de ICT.nl’ melden.
 5. ‘Banen in de ICT.nl’ behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van ‘Banen in de ICT.nl’ noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van ‘Banen in de ICT.nl’. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker artikel 6.3 overtreedt.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

 1. Het is de Werkgever niet toegestaan om:
  • Profielen te plaatsen op de Website;
  • de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  • de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
  • derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.
 2. Werkgever mag enkel actieve Profielen en contactgegevens van Werkzoekenden uit de Database gebruiken om de Werkzoekende te benaderen voor een passende, concrete en openstaande Vacature.

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKZOEKENDE

Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:

 1. Vacatures te plaatsen op de Website;
 2. de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 3. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
 4. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE INTERMEDIAIR

 1. Het is de Intermediair niet toegestaan om:
  • Profielen te plaatsen op de Website;
  • de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  • de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
  • andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
  • derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten;
  • vacatures (door) te plaatsen van Werkgevers die geregistreerd staan op de Website van ‘Banen in de ICT.nl’.
 2. Intermediair mag enkel de sollicitanten op door hen geplaatste vacatures benaderen.

ARTIKEL 10 TARIEVEN EN GELDIGHEIDSDUUR

 1. Ten aanzien van de Werkgevers gelden de tarieven zoals vermeldt op de Website.
 2. Alle genoemde tarieven zijn in Euro’s en onderhevig aan omzetbelasting (BTW).
 3. Het aangeschafte Abonnement of Losse Vacatureplaatsing kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld. Een afgenomen Abonnement of Losse Vacatureplaatsing zijn geldig tot de daarbij overeengekomen vastgelegde uiterlijke gebruiksdatum. Indien geen uiterlijke gebruiksdatum is vastgelegd of anderszins is overeengekomen, geldt een gebruikstermijn van één (1) jaar na aanschaf van het Abonnement of Losse Vacatureplaatsing. Na afloop van deze gebruikstermijn komen eventueel resterende tegoeden automatisch te vervallen waardoor deze niet meer bruikbaar zijn voor de afname van Diensten.
 4. Een Abonnementen of Losse Vacatureplaatsing zijn Gebruiker-gebonden en niet overdraagbaar en mogen alleen worden aangewend voor het plaatsen van vacatures.
 5. Een vacature vervalt op de periode in dagen na het aanmaken zoals is aangegeven bij afsluiten van het Abonnement of Losse Vacatureplaatsing. Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Gebruiker, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch de desbetreffende tegoed, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

ARTIKEL 11 BETALING & LEVERING DIENSTEN

 1. De Gebruiker betaalt vooraf aan de afname van de Diensten aan ‘Banen in de ICT.nl’ het verschuldigde Abonnementsgeld of bedrag voor Losse Vacatureplaatsing in zijn geheel. Deze betaling vind plaats, tenzij anders overeengekomen, op elektronische wijze.
 2. Gebruiker gaat akkoord met elektronische betaling door ‘Banen in de ICT.nl’.
 3. De levering van de Dienst vind direct plaats nadat de betaling is voldaan.
 4. Indien de betaling niet is voldaan, is ‘Banen in de ICT.nl’ gerechtigd haar Dienstverlening op te schorten totdat aan de betaling is voldaan.
 5. Het staat ‘Banen in de ICT.nl’ vrij met Gebruiker afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder facturatie of betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 12 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website, de Database en alle andere door ‘Banen in de ICT.nl’ ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij ‘Banen in de ICT.nl’ of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze Voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker is uitgesloten.
 2. Door het plaatsen van Content op de Website of anderszins beschikbaar stellen van Content aan ‘Banen in de ICT.nl’, verleent Gebruiker aan ‘Banen in de ICT.nl’ een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op de Website. Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen. ‘Banen in de ICT.nl’ zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.
 3. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Diensten of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse-engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij ‘Banen in de ICT.nl’ of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ‘Banen in de ICT.nl’, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop ‘Banen in de ICT.nl’ Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

ARTIKEL 13 DATABASE

 1. De Database van ‘Banen in de ICT.nl’ is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. ‘Banen in de ICT.nl’ is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. De Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Voorwaarden en voor de uitvoering van de Diensten is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ‘Banen in de ICT.nl’, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 2. In aanvulling op Artikel 6.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Database toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

ARTIKEL 14 DUUR OVEREENKOMST

De duur van de Overeenkomst betreft:

 1. in het geval de Gebruiker Werkzoekende is: de looptijd van het Account;
 2. in het geval de Gebruiker Werkgever is: de duur genoemd in het Abonnement met ‘Banen in de ICT.nl’ of zolang het tegoed zoals genoemd bij Losse Vacatureplaatsing niet is gebruikt;
 3. in het geval de Gebruiker Intermediair is: een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met inachtneming van de afgesproken duur overeenkomst.

ARTIKEL 15 ONTBINDING

 1. Ieder der partijen heeft het recht deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, indien de andere partij enige verplichting uit deze Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is dat van haar handhaving van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na, indien vereist, deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.
 2. Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst heeft ‘Banen in de ICT.nl’ het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen op het tijdstip waarop Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

ARTIKEL 16 OVERMACHT

 1. In geval ‘Banen in de ICT.nl’ door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft ‘Banen in de ICT.nl’ het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, zonder tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker te zijn gehouden. In deze gevallen is ‘Banen in de ICT.nl’ verplicht Gebruiker zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van ‘Banen in de ICT.nl’, tekortkomingen van door ‘Banen in de ICT.nl’ ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de periode van overmacht op grond van Artikel 16.1 langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden zijn tot enige schadevergoeding te zake deze ontbinding.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van ‘Banen in de ICT.nl’ uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Gebruiker (onder de desbetreffende Overeenkomst) heeft betaald aan ‘Banen in de ICT.nl’.
 2. De in lid 1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van ‘Banen in de ICT.nl’ en/of haar leidinggevenden.
 3. ‘Banen in de ICT.nl’ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Gebruiker aanvaardt dat ‘Banen in de ICT.nl’ niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van ‘Banen in de ICT.nl’ in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan ‘Banen in de ICT.nl’ alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.
 5. Gebruiker aanvaardt dat ‘Banen in de ICT.nl’ niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Diensten, storingen, fouten in software, de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of als gevolg van enige tekortkoming van ‘Banen in de ICT.nl’ in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Banen in de ICT.nl’.
 6. Gebruiker vrijwaart ‘Banen in de ICT.nl’ volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste Diensten en/of bedrijfsinformatie op de Website.
 7. ‘Banen in de ICT.nl’ is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.
 8. Hoewel ‘Banen in de ICT.nl’ alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen de centrale vacaturesite van ‘Banen in de ICT.nl’ en de infrastructuur van Gebruiker veilig is – waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek – aanvaardt ‘Banen in de ICT.nl’ geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk, et cetera van Gebruiker. Hieronder wordt mede verstaan aanvallen vanuit cybercrime.
 9. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die ‘Banen in de ICT.nl’ mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
 10. Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan ‘Banen in de ICT.nl’. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die ‘Banen in de ICT.nl’ als gevolg daarvan lijdt.

ARTIKEL 18 VERTROUWELIJKHEID

Gebruiker zal alle informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van ‘Banen in de ICT.nl’ verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de Overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van deze Overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Gebruiker tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

ARTIKEL 19 PRIVACY

 1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Diensten, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan ‘Banen in de ICT.nl’. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van ‘Banen in de ICT.nl’ en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.
 2. Door (persoons)gegevens in te voeren op de Website of door deze op andere wijze aan te leveren aan ‘Banen in de ICT.nl’, gaat de Gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de Diensten van ‘Banen in de ICT.nl’ elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en Diensten van ‘Banen in de ICT.nl’ en daardoor toegankelijk zullen zijn voor Gebruikers van de Website en Diensten van ‘Banen in de ICT.nl’.
 3. Door de in het vorige lid bedoelde gegevens in te voeren staat de Gebruiker ervoor in dat hij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en actueel zijn. Indien Gebruiker aangeleverde gegevens op de Website aanpast of verwijdert, zal ‘Banen in de ICT.nl’ de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren.
 4. ‘Banen in de ICT.nl’ heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens.
 5. ‘Banen in de ICT.nl’ is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk onjuiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden, behoudt ‘Banen in de ICT.nl’ zich het recht voor deze gegevens te verwijderen en/of alle van de betreffende persoon of organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.
 6. ‘Banen in de ICT.nl’ aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er met betrekking daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ‘Banen in de ICT.nl’.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Voorwaarden alsmede op alle door ‘Banen in de ICT.nl’ gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 21 DIVERSEN

Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met ‘Banen in de ICT.nl’.

 

Versie september 2015